A – D – A – D
恵み深い 主に感謝します
その恵みは とこしえまで
詩篇136、1節

Megumi fukai Shu ni kansha shimasu
Sono megumi wa Tokoshie made
Shihen hyaku-san-juu-roku
Issetsu


D – A
自由、宗教の霊から
自由、パラサイ人のパン種から
自由、キリストだけ
他には入らない 十字架で完成しました
御子に自由にされた人は本当に自由なのです

素直に信じる 子供のように信じる

Jiyuu, Shuukyou no rei kara
Jiyuu, Parasai bito no pan-dane kara
Jiyuu, Kirisuto dake
Hoka ni wa iranai Juu-ji-ka de kansei shita

Miko ga jiyuu ni sareta hito wa
Hontoo ni jiyuu nano desu
Sunao ni shinjiru Kodomo no yoo ni shinjiru

Freedom, from the spirit of the religion
Freedom, from the pharisee leaven
Freedom, in Christ alone
Let nothing be added to it
To work that’s been finished
Who the son sets free is free indeed

With a childlike faith

With a simple faith

G – C – Em – D –

王の王、主の主 イエス様 最も高い

イエスを 喜ぼう 全ての上に

Oo no Oo Shu no Shu Iesu-sama mottomo takai

Iesu o yorokobo subete no ue ni

G – C – D – G

Halleluja

ゼパニヤ 3:17
主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、
その愛によって安らぎを与える。
主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。